“de Brug RegioStad Groningen”

Naam:                               Stichting "De Brug" RegioStad Groningen
Vestigingsadres:             Donderslaan  160 
Vestigingsplaats:            9728KX  Groningen
KvK-nummer:                  41010270
Soort Inschrijving:          Rechtspersoon
 
 
Bestuur:
Voorzitter
Dhr. A. Lubbers
De Vlier 1
9781 VM Bedum
Email:
a_lubbers@planet.nl
Tel: 050-3015525
Secretaris
Dhr. P. Menduapessy
Gregoriusstraat 53
9746 CD  Groningen
Email:
menduapiet@ziggo.nl
Tel: 06-22185551

Penningmeester
Mw. H. Sikkenga
Van Ketwich Verschuurlaan 29
9712 SE  Groningen
Email:
henny.debrug@kpnmail.nl
Tel: 050-5263652 (19.00-21.00 uur)
 
 
Bestuursleden:
Zwemmen
Mw. R. Lubbers
De Vlier 1
9781 VM Bedum
Email:
reinazwaan@gmail.com
Tel: 050-3015525
Financiën
Mw. H. Sikkenga
Van Ketwich Verschuurlaan 29
9712 SE  Groningen
Email: henny.debrug@kpnmail.nl

Tel: 050-5263652 (19.00-21.00 uur)

Zaalvoetbal
Dhr. DJ. Stoter
Dorpshuisweg 50
9617 BP  Harkstede
Email:
dj.stoter@home.nl
Tel: 06-55881864
 
 
 
 
Doelstelling:
Stichting de Brug RegioStad Groningen (hierna: De stichting) is statutair gevestigd in Groningen. De stichting heeft ten doel:
‘Het organiseren van activiteiten voor sport en bewegen voor mensen met een (verstandelijke) beperking in de provincie Groningen en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten op het gebied van sport en spel. De activiteiten van de stichting dienen feitelijk en volgens de regelgeving van de stichting voor meer dan 90% het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk’.
Beleidsplan
De stichting is aangesloten bij Stichting De Brug Provincie Groningen en via deze Stichting weer aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptensport Nederland. Het bestuur en degenen die in relatie staan tot de Vereniging Gehandicaptensport Nederland, zoals de deelnemers zijn verplicht het lidmaatschap van de Vereniging Gehandicaptensport Nederland aan te vragen en zijn na toelating verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging Gehandicaptensport Nederland. Medio juni 2011 is het huishoudelijk reglement van Stichting de Brug Provincie Groningen geactualiseerd.
Het Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 onafhankelijke leden, aangevuld met 3 bestuursleden zwemmen, zaalvoetbal en financiën. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn niet bij één persoon belegd. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting vindt het belangrijk dat haar leden in een vertrouwde omgeving kunnen sporten. Eén van de maatregelen ter preventie van seksuele intimidatie is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het bestuur neemt de veiligheid van haar leden serieus en heeft besloten om in 2014 van de hoofden van de activiteiten een VOG verplicht te stellen.
Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan een instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b van de wet inkomstenbelasting 2001, dan wel op enigerlei andere wijze waarmee het algemeen belang wordt gediend (artikel 41a lid 1b uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001).
Financiën
De stichting had tot medio 2008 de beschikking over het gebouwencomplex Sinnige Stee, de Sporthal en een kantine. Het gehele complex werd verkocht aan de gemeente Groningen. Vanaf dat moment is de stichting één van de gebruikers van het complex en moet evenals de overige gebruikers huur betalen  voor het gebruik. Dit betekent een enorme verzwaring in de financiële lasten. Dit wordt deels worden opgevangen door jaarlijks een bescheiden contributieverhoging door te voeren en de activiteiten jaarlijks te evalueren op kostendekkendheid. Daarnaast worden de renteopbrengsten van  het vermogen uit de verkoop van het complex aangewend om jaarlijks de Begroting sluitend te maken. Het vermogen verkregen uit de verkoop van het complex moet dus in stand worden gehouden als stamvermogen. Het rendement wordt volledig aangewend voor het beoogde doelstelling van de stichting.
 
 
Stichting de Brug, RegioStad Groningen is via Stichting De Brug, provincie Groningen lid
van Gehandicaptensport Nederland.
  
De Brug RegioStad Groningen houdt zich bezig om activiteiten te (laten) organiseren voor mensen
met een verstandelijke beperking. Onder het motto :
Normaal waar het kan en bijzonder daar waar het moet”
 
Wekelijks of 2 wekelijks worden diverse activiteiten aangeboden t.w:zwemmen, zaalvoetballen,
muziek, stijldansen, tafeltennissen, sjoelen, dammen, wandelen, bowlen, schaatsen, skeeleren,
alpineskiën en langlaufen.
 
60 vrijwilligers staan wekelijks gereed om de activiteiten te begeleiden waaraan door 212 personen
deelgenomen.
 
Doelstelling:
“De Brug RegioStad Groningen wil mensen met een verstandelijke beperking de gelegenheid bieden
om hun vrije tijd op een actieve manier door te brengen.”
 
Vrijwilligers: de Brug RegioStad Groningen maakt wekelijks gebruik van de diensten van ruim 60 vrijwilligers. De Brug RegioStad Groningen investeert in vrijwilligers door opleidingen te betalen en hoopt  op deze manier vrijwilligers aan zich te binden. Alle vrijwilligers verrichten de werkzaamheden om niet. Jaarlijks wordt een centrale bijeenkomst gepland waar de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet en met de kerst ontvangen de vrijwilligers een kleine attentie.
 
Middelen:
Jaarlijks wordt een bijdrage van de deelnemers gevraagd om de onkosten te dekken die kosten van
Zaalhuur, zwembadhuur  enz. te kunnen dekken.  Externe middelen zoals giften en donaties worden
Ingezet  om de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden en de toegankelijkheid van
de  activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te houden. 
Het resultaat van het boekjaar 2012-2013 is wordt weergeven als jaarrekening op de website.
Iedereen die hierover toelichting wil hebben kan zich melden bij een van de bestuursleden.
 
Activiteiten:
Wekelijks worden de volgende activiteiten aangeboden
zwemmen,                                  elke maandag in het Helperzwembad en dinsdags in de Parrel
zaalvoetbal,                                elke donderdag in de sporthal De Brug
muziek,                                       1x per 14 dagen op dinsdag in de Sinnige Stee
stijldansen,                                elke woensdag in de Sinnige Stee
tafeltennissen,                           elke dinsdag in de Sporthal De Brug
sjoelen,                                       elke zaterdag in de Sinnige Stee
dammen,                                     elke maandag in de Sinnige Stee
wandelen,                                   op zaterdag vanaf Maart t/m Oktober
bowlen,                                       1x per maand op de donderdag in het Bowlingcentrum Groningen
schaatsen,                                  op recreatie uren in het Sportcentrum kardinge
skeeleren,                                   in de zomerperiode op de dinsdagavond
alpineskiën en langlaufen:       geen specifieke avonden
 
Regionale/nationale/internationale evenementen
Tevens wordt deelgenomen aan Regionale, Nationale en Internationale Special Olympics
evenementen.
Zo zijn deelnemers van de Brug RegioStad Groningen naar Shanghai ( China) , Athene ( Griekeland)
En Seoul (Zuid Korea)  geweest om deel te nemen aan de Special Olympics World Games.
In 2014 neemt een delegatie van de Brug deel aan de Europese Special Olympics in Antwerpen

 
De kosten voor deelname aan deze spelen zijn voor rekening van de deelnemers.

Zie ook: http://www.specialolympics.nl/

Per jaar worden 12 wandeltochten gelopen, zijn er 4 regionale zwemwedstrijden en spelen de
voetballers hun wedstrijden onderling en tijdens toernooien.

De jaarafrekeningen, huishoudelijk regelemtent, KVK, RSIN en statuten zijn beschikbaar via menu optie downloads.